Vedtægter

 

 

VEDTÆGTER FOR ULSTED RIDEKLUB

(revideret februar 2009)

 

§1

Klubbens navn er:Ulsted Rideklub

Forkortelse:URK

Klubbens Hjemsted:Rottrupvej, Ulsted, 9370 Hals

Kommune:Aalborg Kommune

Stiftelses dato:14.06.1995

 

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt, samt at oplære ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§3

Ulsted Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4

I Ulsted Rideklub kan optages aktive og passive medlemmer. Passive medlemmer kan optages uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det fyldte 18. år De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Indtil det fyldte 18. år har en forælder eller værge stemmeret. En stemme pr. barn under 18 år. Forældre/værge kan ikke optages i bestyrelsen med mindre de er medlemmer. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/ værge.

 

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til 1. Januar eller 1. Juli.

 

§4a

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

§5

Klubbens medlemmer og dennes bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser dog er bestyrelsen ansvarlig for modtagne kommunale tilskud og tegner foreningen udadtil i henhold til folkeoplysningsloven.

 

§6a

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

§6b

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

 

§6c

I det af § 6b omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens – og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstille til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion)

 

§7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1. Januar.

For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfalden til den 1. Januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleant, første gang efter lodtrækning.

 

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

 

§9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 1 bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden

2.Godkendelse af referat

3.Meddelelser fra formanden

4.Rapport fra udvalgene:

a.Forretningsudvalg – herunder økonomisk rapport

b.Stævneudvalg, herunder afrapportering fra den daglige drift/undervisning.

c.Baneudvalg

d.Sponsorudvalg

e.Juniorudvalg, repræsentanter herfra kan deltage i bestyrelsesmøder som observatør.

f.Cafeteriaudvalg

5.Indgået post

6.Eventuelt

(målsætning for repræsentanter i udvalgene er at der sidder 3 stk. pr. udvalg og en af dem er bestyrelsesmedlem og formand for udvalget)

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6a. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning (i praksis foregår det således at referaterne fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne pr. mail for godkendelse, herefter offentliggøres de ved ophæng i rideklubben). Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen f.eks. Formand – næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. Der kan ikke meddeles eneprokura.

 

§ 11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. December. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tidligst med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben mindst 3 måneder.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsen aflægger beretning (formanden)

3.Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter

5.Behandling af indkomne forslag

6.Valg af bestyrelse ifølge § 5

7.Valg af 2 revisorer

8.Eventuelt

 

Generalforsamlingen trækker bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens ejendom, overgang til selvejende institution m.m.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 13. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6b og § 6c.

Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved generalforsamlingens afslutning skal der forelægge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Der skal minimum indeholde hvem der er valgt til de forskellige bestyrelsesposter.

 

§12

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§13

Regnskabet går fra 1. Januar til 31. December

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2, på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer, tillige med forslag til budget for det kommende år.

§14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den anser det nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

§15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når en beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første generalforsamling skal beslutningen om opløsning vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages med simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde sportslige aktiviteter i Ulsted by.

 

Vedtaget på generalforsamling Ulsted den 25.02.09

 

Underskrevet af Ulsted Rideklub’s bestyrelse:

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Copyright © All Rights Reserved Ulsted rideklub